فولاد صنعت غدیر

اصغر حیدری

80%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد صنعت غدیر (اصغر حیدری) - 10674

ورق گرم (سیاه)
15 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 15 تیر (کد : 19920)

کویل گرم10*1300 کیفیت st37اصفهان کویل گرم10*1150 کیفیت st33اصفهان کویل گرم8*1000 کیفیت st33اصفهان کویل گرم10*1400 کیفیت st52تهران 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
14 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 14 تیر (کد : 19793)

کویل گرم4.95*1245 کیفیت st22تهران 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
14 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 14 تیر (کد : 19792)

کویل گرم10*1300 کیفیت st37اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
08 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 08 تیر (کد : 19355)

کویل گرم4.95*1245 کیفیت st22تهران 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
07 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 07 تیر (کد : 19253)

کویل گرم6*950 کیفیت st37اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
07 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 07 تیر (کد : 19252)

کویل گرم10*1450 کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
07 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 07 تیر (کد : 19251)

کویل گرم8*1000 کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
06 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 06 تیر (کد : 19062)

کویل گرم2*1015 کیفیت st37اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
26 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 خرداد (کد : 18288)

کویل گرم4*1200 کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
25 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 خرداد (کد : 18217)

کویل گرم6*1450 کیفیت stw23اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
22 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 22 خرداد (کد : 18008)

کویل گرم3.3*1170 کیفیت st37اصفهان کویل گرم4*850 کیفیت st33اصفهان کویل گرم4*1050 کیفیت st33اصفهان کویل گرم5*1240 کیفیت st22اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
19 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 خرداد (کد : 17904)

کویل گرم2.3*1110 کیفیت st33تهران 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
19 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 خرداد (کد : 17883)

کویل گرم(آجدار)8*1250 (فابریک) اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
18 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 18 خرداد (کد : 17849)

کویل گرم5*1350 کیفیت st52اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 خرداد (کد : 17725)

کویل گرم10*1400 کیفیت st44اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 12 خرداد (کد : 17724)

کویل گرم4*1250 کیفیت st37اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
11 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 11 خرداد (کد : 17662)

تماس 5-02177187351

ورق گرم (سیاه)
11 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 11 خرداد (کد : 17660)

کویل گرم4.95*1245 کیفیت st22تهران کویل گرم5*1245 کیفیت st22تحوبلی کویل گرم2.3*1035 کیفیت st33اصفهان کویل گرم3.2*1120 کیفیت st33اصفهان کویل گرم5.3*1340 کیفیت st33اصفهان کویل گرم2.6*1240 کیفیت APIاصفهان تماس 5-02177187351

ورق گرم (سیاه)
26 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 آبان (کد : 12392)

ورق گرم 4*1250 کیفیت st37 انبار اصفهان شماره تماس 5-02177187351

ورق گرم (سیاه)
26 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 26 آبان (کد : 12375)

ورق گرم 2.3*1095 کیفیت st33 انبار اصفهان تلفن : 5-02177187351

ورق گرم (سیاه)
25 آبان، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 آبان (کد : 12310)

ورق سیاه از 2میل تا 15 میل به میزان ماهیانه بیش از 1000 تن به فروش میرسد. 5 الی 77187351_021 شرکت فولاد صنعت غدیر

×