نام :

حامد شمس

نام تجاری :

فولاد خزر

کد کاربری :

f24-10607

وب سایت :

-

ایمیل :

mazerun2006@yahoo.com

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ضایعات اکسید

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :