نام :

حجت احمدی

نام تجاری :

ذوب فلزات

کد کاربری :

f24-10528

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

اهن اسفنجی و گندله

فایل های ضمیمه :