نام :

محمود هژیر

نام تجاری :

1001

کد کاربری :

f24-10284

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02133798577
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

بازرگانی خرده فروشی اهن الات میلگرد - تیراهن

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :