آگهی های فروش صنعت فلز لوتوس (ناصر سلطانمرادی)

صنعت فلز لوتوس

ناصر سلطانمرادی

56%
صورت بار ورق گرم (سیاه) (17848)

۲ سیاه عرض ۱ st۳۷ مبارکه ۱۵ تن

18 خرداد، 1400