لوله مانیسمان

ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله 1/2 اینچ بدون درز رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
-
2 لوله 3/4 اینچ بدون درز رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
-
3 لوله 1 اینچ بدون درز رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1 کیلوگرم کارخانه
-
4 لوله 1/4 1 اینچ بدون درز رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
-
5 لوله 1/2 1 اینچ بدون درز رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
6 لوله 2 اینچ بدون درز رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 2 کیلوگرم کارخانه
-
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
-
2 لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
-
3 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1 کیلوگرم کارخانه
-
4 لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
-
5 لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
-
6 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 ضخامت 2.8
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 2 کیلوگرم کارخانه
-