چت

تختال (اسلب) ضخامت 50 میلیمتر

تختال (اسلب) فولاد مبارکه
×