چت

تختال (اسلب) ضخامت 100 میلیمتر

تختال (اسلب) فولاد مبارکه
×