چت

نمای اولیه بورس ایران 29 فروردین 1403

بورس امروز در مرحله ابتدایی 40-60 به نفع سبز پوشان است، البته که تا شروع بورس و فروش عرضه ها هیچ چیزی مشخص نیست و احتمال تغییر وضعیت در شرایط بورس هست.

نمای اولیه بورس ایران 29 فروردین 1403

بورس امروز 29 فروردین همچنان اسیر در بازه مثبت و منفی یک مونده.

سبزترین دسته در حال حاضر مربوط به فلزات اساسی که 31 نماد آن بالاتر از 0 درصد و 8 نماد در رده منفی ها قرار دارند.

منفی ترین دسته مربوط به بیمه و صندوق بازنشسگی میباشد که اکثر نماد های آن قرمز شده اند .

بورس امروز در مرحله ابتدایی 40-60 به نفع سبز پوشان است، البته که تا شروع بورس و فروش عرضه ها هیچ چیزی مشخص نیست و احتمال تغییر وضعیت در شرایط بورس هست. 

شاخص کل بورس رو به مثبت است و خودرو و ذوب همچنان در صدر بحث برانگیزان این جدولند.

دیدگاه ها
×