چت

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام فولاد مبارکه اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان در آگهی مشارکت داشته‌اند.

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام فولاد مبارکه اصفهان

به گزارش فولاد 24 به استناد نامه شماره ۳۰۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ از سازمان خصوصی سازی و نامه شماره ۰۲۹/۱۱۴۲۸۰۷/۲۴۱ مورخ ١۴٠٢/۱۲/۰۵ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲، تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه شرکت از محل سود انباشته و صدور سهام جدید افزایش یافت. مقدار افزایش سرمایه از ۸۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۸۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

سرمایه شرکت به مبلغ ۱۰۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیون و هشتاد هزار میلیارد ریال) نقدی است، که به ۱۰۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است.

تصمیمات افزایش سرمایه توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی ثبت و در پایگاه آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس است.

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان در آگهی مشارکت داشته‌اند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

دیدگاه ها
×