گزارش فولاد ۲۴ از زبان فعالان بازار آهن و فولاد (دی ماه 97)

گزارش فولاد ۲۴ از زبان فعالان بازار آهن و فولاد (دی ماه 97)

تحلیل بازار آهن و فولاد از زبان محمد علی مرامی

محمد علی مرامی

تحلیل وضعیت بازار آهن و فولاد ایران را، از زبان رضا فرهنگ دوست (فعال بازار آهن و فولاد) با هم می شنویم.

تاریخ: 1397/10/4

تحلیل بازار آهن و فولاد از زبان رضا فرهنگ دوست

رضا فرهنگ دوست

.تحلیل وضعیت بازار آهن و فولاد ایران را، از زبان رضا فرهنگ دوست (فعال بازار آهن و فولاد) با هم می شنویم

تاریخ: 1397/10/3

تحلیل بازار آهن و فولاد از زبان جمال دهکردی

جمال دهکردی

تحلیل وضعیت بازار آهن و فولاد ایران را، از زبان جمال دهکردی (فعال بازار آهن و فولاد) با هم می شنویم..

تاریخ: 1397/10/02