هر تن آهن اسفنجی هند به 283 دلار رسید

کامودیتی نوشت: به نظر می رسد صادرکنندگان آهن اسفنجی ایران روزهای خوبی پیش رو دارند چراکه قیمت های هند به 283 دلار در هر تن رسیده و معادل 250 دلار فوب بندرعباس می باشد و با توجه به تقویت قیمت قراضه، قیمت اسفنجی به رشد خود در هفته آتی ادامه خواهد داد.

هر تن آهن اسفنجی هند به 283 دلار رسید

جهش 6.3 درصدی بهای آهن اسفنجی

به نظر می رسد صادرکنندگان آهن اسفنجی ایران روزهای خوبی پیش رو دارند چراکه قیمت های هند به 283 دلار در هر تن رسیده و معادل 250 دلار فوب بندرعباس می باشد و با توجه به تقویت قیمت قراضه، قیمت اسفنجی به رشد خود در هفته آتی ادامه خواهد داد.

قیمت آهن اسفنجی در بازار داخل 50 درصد شمش خوزستان معادل 1.9 میلیون تومان است که از قیمت های صادراتی 975 هزار تومان یعنی حدود 51 درصد ارزانتر است.

این موضوع عامل جهش صادرات آهن اسفنجی شده و دولت را مجبور به اعمال عوارض صادراتی 10 درصدی کرده که البته به نظر می رسد مانع صادرات نخواهد شد.

کامودیتی

دیدگاه ها