قیمت ضایعات بنگاه آهن آلات ربانی
آخرین بروز رسانی : 29 فروردین، 1400
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی آهن آلات ربانی
فله روغنی
10,200
29 فروردین، 1400
2 آهن سوپر ویژه آهن آلات ربانی
آهن سوپر ویژه
9,700
29 فروردین، 1400
3 آهن ویژه آهن آلات ربانی
آهن ویژه
9,600
29 فروردین، 1400
4 آهن درجه یک آهن آلات ربانی
آهن درجه یک
9,500
29 فروردین، 1400
5 آهن سبک آهن آلات ربانی
آهن سبک
9,200
29 فروردین، 1400
6 فله حلب کهنه آهن آلات ربانی
فله حلب کهنه
8,000
29 فروردین، 1400
7 چدن ریزبار آهن آلات ربانی
چدن ریز بار
9,700
29 فروردین، 1400
8 پرسی بدنه آهن آلات ربانی
پرسی بدنه
9,200
14 فروردین، 1400
قیمت ضایعات درفک رشت
آخرین بروز رسانی : 17 فروردین، 1400
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 آهن ویژه درفک رشت
آهن ویژه
9,100
17 فروردین، 1400
2 آهن درجه یک درفک رشت
آهن درجه یک
9,070
17 فروردین، 1400
3 آهن درجه دو درفک رشت
آهن درجه دو
8,970
17 فروردین، 1400
4 آهن درجه سه درفک رشت
آهن درجه سه
8,870
17 فروردین، 1400
5 چدن و آلیاژی درفک رشت
چدن و آلیاژی
8,600
17 فروردین، 1400
قیمت ضایعات انبار آهن آلات زرگر
آخرین بروز رسانی : 14 فروردین، 1400
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی آهن آلات زرگر
فله روغنی
9,700
14 فروردین، 1400
2 آهن سوپر ویژه آهن آلات زرگر
آهن سوپر ویژه
9,550
14 فروردین، 1400
3 آهن ویژه آهن آلات زرگر
آهن ویژه
9,500
14 فروردین، 1400
4 آهن درجه یک آهن آلات زرگر
آهن درجه یک
9,400
14 فروردین، 1400
5 آهن درجه دو آهن آلات زرگر
آهن درجه دو
9,250
14 فروردین، 1400
6 آهن سبک آهن آلات زرگر
آهن سبک
9,100
14 فروردین، 1400
7 در و پنجره آهن آلات زرگر
در و پنجره
9,400
14 فروردین، 1400
8 فله حلب کهنه آهن آلات زرگر
فله حلب کهنه
7,000
14 فروردین، 1400
9 سفاله پوشالی آهن آلات زرگر
سفاله پوشالی
8,200
14 فروردین، 1400
قیمت ضایعات فولاد محور سپاهان
آخرین بروز رسانی : 22 دی، 1399
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 فله روغنی فولاد محور سپاهان
فله روغنی
9,800
22 دی، 1399
2 آهن سوپر ویژه فولاد محور سپاهان
آهن سوپر ویژه
9,400
22 دی، 1399
3 آهن ویژه فولاد محور سپاهان
آهن ویژه
9,400
22 دی، 1399
4 آهن درجه یک فولاد محور سپاهان
آهن درجه یک
9,100
22 دی، 1399
5 آهن درجه دو فولاد محور سپاهان
آهن درجه دو
8,700
22 دی، 1399
6 آهن سبک فولاد محور سپاهان
آهن سبک
8,800
22 دی، 1399
7 در و پنجره فولاد محور سپاهان
در و پنجره
8,900
22 دی، 1399
8 چدن ریز بار فولاد محور سپاهان
چدن ریز بار
9,600
22 دی، 1399
9 چدن درشت بار فولاد محور سپاهان
چدن درشت بار
9,300
22 دی، 1399
10 داکتیل درشت بار فولاد محور سپاهان
داکتیل درشت بار
9,300
22 دی، 1399
11 داکتیل ریزبار فولاد محور سپاهان
داکتیل ریزبار
9,600
22 دی، 1399
12 سفاله ناخنی فولاد محور سپاهان
سفاله ناخنی
9,100
22 دی، 1399
13 سفاله پوشالی فولاد محور سپاهان
سفاله پوشالی
8,200
22 دی، 1399
14 مکانیکی و ته کارگاهی فولاد محور سپاهان
مکانیکی و ته کارگاهی
8,500
01 دی، 1399
قیمت ضایعات فولاد انزلی
آخرین بروز رسانی : 20 دی، 1399
ردیف عنوان نوع قراضه قیمت (تومان) نوسان
1 آهن سوپر ویژه فولاد انزلی
آهن سوپر ویژه
9,650
20 دی، 1399
2 آهن ویژه فولاد انزلی
آهن ویژه
9,630
20 دی، 1399
3 آهن درجه یک فولاد انزلی
آهن درجه یک
9,560
20 دی، 1399
4 چدن و آلیاژی فولاد انزلی
چدن و آلیاژی
8,750
20 دی، 1399