مچينگ انواع ورق در بورس كالا تصويب شد

جلسه کارگروه اصلی تنظیم بازار دولت در هفته گذشته برگزار شد، این جلسه به چند موضوع حوزه فولاد از جمله قراردادهای بلندمدت و مچینگ در بورس کالا و بررسی پيشنهادات پنج گانه انجمن فولاد برای توسعه صادرات و عرضه داخلی مربوط مي شد كه در ادامه نتيجه آن را مي خوانيم.

مچينگ انواع ورق در بورس كالا تصويب شد

جلسه کارگروه اصلی تنظیم بازار دولت در هفته گذشته برگزار شد، این جلسه به چند موضوع حوزه فولاد از جمله قراردادهای بلندمدت و مچینگ در بورس کالا و بررسی پيشنهادات پنج گانه انجمن فولاد برای توسعه صادرات و عرضه داخلی مربوط مي شد كه در ادامه نتيجه آن را مي خوانيم.

یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن فولاد در خصوص نتايج اين جلسه مطرح کرد: سه موضوع فولادي در جلسه كارگروه اصلي تنظيم بازار عنوان شد، يكي از اين موارد بحث مچينگ انواع ورق در بورس كالا بود كه به دليل مقررات خود بورس از نيمه دوم سال ٩٧ انجام نمي شد كه سبب شده بود صنايع پايين دستي با مشكل مواجه شوند، اين در شرايطي بود كه براي مثال فولادمباركه نميتوانست ورقي مختص خريد و نياز ايران خودرو را در تالار اصلي عرضه كند و در نهايت ديگري آن را خريداري كند. اين درحالي بود كه فولادمباركه به صورت اختصاصي همچنان مچينگ را ادامه داده بود اما در بورس ثبت نمي شد در آخر مچينگ انواع ورق در بورس كالا تصويب شد و بنا شد مچينگ ادامه داشته باشد و براي مدت گذشته هم ثبت شود. در ادامه كميته اخصصي تنظيم بازار نسبتهاي عرضه اصلي و ميزان مچينگ را اعلام خواهد كرد.

مدیر اجرایی انجمن فولاد در ادامه به موضوع ديگري اشاره كرد و افزود: موضوع عرضه بلندمدت شمش نوردكارها نيز در اين جلسه مطرح شد كه در اين خصوص طي جلسه اي در كميته تخصصي تنظيم بازار نتيجه گيري ميكند و در كارگروه اصلي مطرح مي نمايد. يعقوبي افزود: انجمن فولاد توجه ويژه به موضوع توسعه صادرات و عرضه داخلی دارد و در اين خصوص نيز موضوعاتي عنوان شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدبير بيشتري عمل كند و در كنار آن توليدكننده هم همكاري داشته باشد كه اين موضوع هم به بررسي هاي كارگروه تخصصي تنظيم بازار منوط شد.

وي در ادامه به موضوع كارمزدها اشاره كرد و گفت: موضوع كارمزدها و تضامين هم در جلسه بررسي شد و نتيجه در كارگروه تخصصي تنظيم بازار مشخص خواهد شد. طبق گفته هاي يعقوبي از مسائل فولادي مطرح شده در كميته اصلي تنظيم بازار تمام موارد به جلسه كميته تخصصي تنظيم بازار موكول شده ولي بحث مچينگ در بورس كالا تصويب و نهايي شده است.

منبع:معدن نامه

دیدگاه ها