لایو فولاد۲۴ با حضور وکیل پایه یک دادگستری جناب نوید خوروش

در لایو اینستاگرامی فولاد۲۴ روز جمعه 31 مرداد ماه در خدمت جناب آقای نوید خوروش وکیل پایه یک دادگستری با پرسش های زیر

 لایو فولاد۲۴ با حضور وکیل پایه یک دادگستری جناب نوید خوروش
 • بررسی تفاوت سفته، برات و چک ؟
 • کاربرد سفته ،برات و چک در حوزه تجارت؟
 • منظور از ظهر نویسی چیست؟
 • بررسی نکات مهم در هنگام ظهر نویسی چک ؟
 • بررسی نکات مهم در خصوص صدور چک و سفته؟
 • تعریف انواع چک؟ و توضیحات مربوط به هرکدام؟
 • تعریف چک بلامحل؟
 • ببرسی نحوه طرح شکایت علیه صادر کننده چک ؟
 • صدور چک بلا محل چه مجازات های را شامل میشود؟
 • بررسی تفاوت شکایت حقوقی و کیفری چک؟
 • در صدور چک بلا محل چه کسی حق شکایت دارد؟
 • مهلت شکایت کیفری در چک بلا محل چقدر می باشد؟
 • بررسی انواع روش های دادرسی چک؟

مشاهده کامل لایو:

دیدگاه ها