قیمت قراضه در ترکیه بالاتر رفت

قیمت قراضه در ترکیه بالاتر رفت

متوسط قیمت بازار برای قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 حدود 2 دلار رشد داشته 333 دلار هر تن سی اف آر شد.

محموله حمل دسامبر قراضه سنگین دریای بالتیک در 333 دلار هر تن سی اف آر ترکیه معامله شد. یک محموله مخلوط قراضه بنلوکس نیز در 332 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. محموله های دیگری از قراضه اروپا نیز برای خلوص های مختلف در 325 تا 344 دلار هر تن سی اف آر معامله شد. قراضه سنگین 20-80 امریکا نیز در 334 دلار هر تن سی اف آر معامله شد.

در کل روزهای گذشته کارخانه ها فشار زیادی را برای خرید قراضه تحمل نموده اند در حالی که مدتی عقب نشسته بودند ومنتظر افت قیمت بودند.

منبع:فولاد ایران