عملکرد فروردین فولاد خوزستان

گزارش فعالیت ماهانه شرکت فولاد خوزستان منتشر شد.

عملکرد فروردین فولاد خوزستان

فروش ماهیانه شرکت 1134میلیارد تومان در فروردین ماه گزارش نموده است که نسبت به اسفند حدود 10 درصد کاهش در میزان فروش داشته است که احتمال تاثیر تعطیلات ابتدای سال در آن می رود . مخصوصا بخاطر این که فروش صادراتی شرکت نسبت به سال 97 رشد چشم گیری داشته است.

نرخ فروش بلوم و بیلت صادراتی فولاد خوزستان به ازای هرتن حدود 3300،000تومان بوده است که نسبت به نرخ ماه قبل شرکت حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده است.

درصورتی که روند فروش شرکت در ماهای آینده مشابه فروردین ماه باشد احتمال عملکرد خوبی در ایجاد سود خالص در کوارتر اول سال 98 وجوددارد.

منبع:معدن24

×