چت

شاخص های مدیریتی ۱۰ ماه اول سال نسبت به متوسط سال ۱۳۹۵ مبارکه

شاخص های مدیریتی فولاد مبارکه اصفهان براساس سال پایه ۱۳۹۵

شاخص های مدیریتی ۱۰ ماه اول سال نسبت به متوسط سال ۱۳۹۵ مبارکه

در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به متوسط های سال ۱۳۹۵:
شاخص مقدار فروش ۱۴۰٪ 
شاخص نرخ فروش ریالی ۱۷۱۱٪
شاخص نرخ فروش دلاری ۱۲۰٪
شاخص ارزش فروش ۲۳۶۲٪ 

برای مثال، متوسط ارزش فروش ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ فولاد حدود ۲۳.۶۲ برابر متوسط ارزش فروش ۱۲ ماهه ۱۳۹۵ است.
طی دوره مذکور متوسط نرخ رشد حقیقی فولاد (از محل رشد فروش) ۴.۹۶٪ در هر سال بوده است که عدد بسیار مطلوب و قابل توجه و بسیار بالاتر از نرخ رشد حقیقی اقتصاد است.

×