افزایش قیمت بیلت به دنبال رشد قیمت قراضه و سنگ آهن

به دنبال رشد قیمت قراضه و سنگ آهن، قیمت بیلت نیز افزایش یافت.

افزایش قیمت بیلت به دنبال رشد قیمت قراضه و سنگ آهن

قیمت های پیشنهادی جدید بیلت تولید ماه مارس سی آی اس 430 تا 435 دلار هر تن فوب دریای سیاه شده در حالی که هفته قبل 415 تا 420 دلار هر تن فوب بود. ظاهرا رشد قیمت قراضه و سنگ آهن به بهبود بازار بیلت کمک نموده است.

از آنحایی که قراضه در ترکیه از مرز 300 دلار هر تن سی اف آر گذشته انتظار می رود خرید بیلت سی آی اس افزایش یابد و قیمت معاملات در 420 دلار هر تن فوب به راحتی نهایی شود. آخرین معاملات بیلت روسیه در مصر در 410 تا 415 دلار هر تن فوب شنیده شده است.

منبع:ایفنا

×