چت

افت تولید بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان

تولید آهن اسفنجی ایران در ماه نوامبر 9 افزایش داشته و به 2 میلیون تن رسید. در مجموع یازده ماهه 2018 نیز تولید آهن اسفنجی ایران به 22 میلیون و 643 هزار تن رسیده که رشد 29 داشته است.

افت تولید بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان

تولید آهن اسفنجی ایران در ماه نوامبر 9 افزایش داشته و به 2 میلیون تن رسید. در مجموع یازده ماهه 2018 نیز تولید آهن اسفنجی ایران به 22 میلیون و 643 هزار تن رسیده که رشد 29 داشته است.

هند به عنوان بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی دنیا در ماه نوامبر کاهش 11.1 درصدی تولید را گزارش کرده و تولیدش در ماه مذکور به 2 میلیون و 245 هزار تن رسید. این کشور در یازده ماهه اما همچنان رشد تولید داشته و با رشد 2.9 درصد به 27 میلیون و 706 هزار تن آهن <اسفنجی رسیده است.

درمجموع از 14 کشور عضو انجمن جهانی فولاد، تولید 6 میلیون و 697 هزار تنی آهن اسفنجی در ماه نوامبر و 76 میلیون و 145 هزار تنی در یازده ماهه گزارش شده است. رشد تولید نوامبر 2.3 درصد و یازده ماهه به لطف رشد قابل توجه تولید در ایران 10.9 درصد بوده است.

منبع:معدن نیوز

×