صورت بار میلگرد آجدار

⚜️ تاریخ : 1401.6.6 ⭕️ قیمت میلگرد در انبار تهران #امیرکبیر 🔵میلگرد 8 = 16500 🔵میلگرد 10= 16400 🔵میلگرد 12= 16250 🔵میلگرد 14= 15500 🔵میلگرد 16= 15500 🔵میلگرد 18= 15500 🔵میلگرد 20= 15500 🔵میلگرد 22= 15500 🔵میلگرد 25= 15500 🔵میلگرد 28= 15600 🔵میلگرد 32= 15600 #نیشابور 🟠میلگرد 14= 16400 🟠میلگرد 16= 16400 🟠میلگرد 18= 16400 🟠میلگرد 20= 16400 🟠میلگرد 22= 16400 🟠میلگرد 25= 16400 #فایکو 🔵میلگرد 14= 15500 🔵میلگرد 16= 15500 🔵میلگرد 18= 15500 🔵میلگرد 20= 15500 🔵میلگرد 22= 15500 🔵میلگرد 25= 15500 #هیربد 🟠میلگرد 12= 16150 🟠میلگرد 14= 15500 🟠میلگرد 16= 15500 🟠میلگرد 18= 15500 🟠میلگرد 20= 15500 🟠میلگرد 22= 15500 🟠میلگرد 25= 15500 #خرمدشت 🔵میلگرد 10= 15500 🔵میلگرد 12= 15500 🔷 شماره تماس👇 🔸 خط ویژه : 02188919900

06 شهریور، 1401