شرکت حدید گستر مانیاد( آهن مال )

خانبابایی

80%

صورت بار نبشی

نبشی ۳ سپهر سبک 17/000 نبشی ۴ پارسه سبک 17/000 نبشی ۴ گ۴ ابهر 16/700 نبشی ۶گ۴ سبک 17/000 نبشی ۱۰ آریا 16/500 ***** 🔹 ورق نوردی 🔹 🔸ورق 8 عرض 20 ⬅️ 📞 🔸ورق 10 عرض 20 ⬅️ 📞 🔸ورق 12 عرض 20 ⬅️ 📞

11 مرداد، 1401

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید