صورت بار تیرآهن (IPE)

#تیرآهن_ذوبی_ نیمه سبک کارخانه تیرآهن ۱۴ تیرآهن ۱۶ تیرآهن ۱۸ تیرآهن ۲۰ #تیرآهن_ذوبی_ کیلویی تیرآهن ۱۴ تیرآهن ۱۶ تیرآهن ۱۸ تیرآهن ۲۰ تیرآهن ۲۲ تیرآهن ۲۷

14 تیر، 1401

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید