صورت بار ورق گرم (سیاه)

🔵🔵🔵 🔹ورق سیاه 15 میل 6در 2 متر 15 میل 6در 2/5 15 میل 12 در 2/5 ورق ساخت کره ورق سیاه st52 28 میل 2در 6/5 35 میل 2/5 در 12 🔹ورق سیاه 10 میل عرض 60 دو سر آرایش 10 میل عرض 1طول 6متر 12 میل عرض 1 طول 6متر

فایلهای ضمیمه :
13 تیر، 1401

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید