چت

عبدالله وند

خدمات برشکاری الزهرا

50%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
11 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید سرورق سیاه

خریدار سرورق اکسین ضخامت های 8 الی 20 ظرفیت هستیم.

×