احمد زاده

جوانه خوزستان

44%
جزئیات...
میلگرد آجدار
04 اسفند، 1400 11 ماه پیش

خریدار میلگرد آجدار

خریدار میلگرد آجدار سایز 16 و 18 از هرکدام 2500 تن (پارتهای 500 تن) برای خوزستان و بابلسر هستیم.