نام :

احمد زاده

نام تجاری :

جوانه خوزستان

کد کاربری :

f24-13102

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

جوانه خوزستان تامین انواع ضایعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید احمد زاده

مشاهده بیشتر