چت
نبشی
01 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-20899

ناو10 15 شاخه، ناو12 11 شاخه، ناو 18 هم وزن اروپایی ناو تبریز 65 شاخه، نبشی 8 90 شاخه

×