کالای استیل جدید

جدیدی

36%
جزئیات...
فلزات آلیاژی
10 بهمن، 1400 12 ماه پیش

خریدار ورق هاردوکس

خریدار ورق هاردوکس(۷۰۰) ۸میل یا۱۲میل۱.۵×۶پنج برگ ورق وردوکس(۷۰۰)۸میل یا۱۲میل ۱.۵×۶پنج برگ