چت
فلزات آلیاژی
10 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق هاردوکس

خریدار ورق هاردوکس(۷۰۰) ۸میل یا۱۲میل۱.۵×۶پنج برگ ورق وردوکس(۷۰۰)۸میل یا۱۲میل ۱.۵×۶پنج برگ

×