مواد اولیه خام
22 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار مواد اولیه میزان بالا

خریدار موارد زیر به میزان تناژ بالا شلاکه و خرسک هم قوسی و هم القایی پوسته اکسیدی و لجن اسفنجی

×