چت
شمش و تختال
22 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار شمش قوس 5sp

خریدار شمش قوس 5sp 150*150 12 متری میزان 7000 تن ماهانه

×