چت

ماهان سپاهان

عبدالمجید عسکری

51%
جزئیات...
میلگرد
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار میلگرد

خریدار ۱۰ هزارتن میلگرد ۱۲

×