چت

ماهان سپاهان

عبدالمجید عسکری

51%
جزئیات...
سیم و سایر مفتول ها
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار مفتول

خریدار ۲۰۰۰ تن مفتول ۵,۵ و ۶,۵

×