محمد علی پیکانی - 998

نام :

محمد علی پیکانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-998

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166637420
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

<br/>بورس توری فلزی مفتول مش سیم خاردار

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران بازار آهن شاد آباد

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66637420

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×