سپاهان پانچ ( ریاحی نیا) - 9744

سپاهان پانچ

ریاحی نیا

36%
جزئیات...
نام شرکت :

سپاهان پانچ

نام مدیر عامل :

ریاحی نیا

کد کاربری :

f24-9744

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

انواع ورق پانچ شده

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

ورق پانچ

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات پانچ و سوراخکاری

×