حمل و نقل اصفهان چم (علیرضاساوجی) - 9427

حمل و نقل اصفهان چم

علیرضاساوجی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

حمل و نقل اصفهان چم

نام مدیر عامل :

علیرضاساوجی

کد کاربری :

f24-9427

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

۰۹۱۳۹۱۱۳۰۷۰ حمل و نقل اصفهان چم

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

مشخصات:

حمل و نقل اصفهان چم

×