پیشرو برش (علی احمدی) - 9411

پیشرو برش

علی احمدی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

پیشرو برش

نام مدیر عامل :

علی احمدی

کد کاربری :

f24-9411

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خمکاری و برشکاری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

دسته محصول :

خمکاری فلزات

×