چت

اعلام موجودی فولاد کبیر (مجیدخوش نجات) - 9205

ورق گالوانیزه
22 تیر، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 22 تیر (کد : 66255)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
21 تیر، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 21 تیر (کد : 66018)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
20 تیر، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 20 تیر (کد : 65865)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
19 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 19 تیر (کد : 65618)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
18 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 18 تیر (کد : 65364)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
17 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 17 تیر (کد : 65143)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
15 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 15 تیر (کد : 65024)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
14 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 14 تیر (کد : 64785)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
13 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 13 تیر (کد : 64558)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
12 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 12 تیر (کد : 64468)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
11 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 11 تیر (کد : 64259)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
10 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 10 تیر (کد : 64035)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
07 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 07 تیر (کد : 63818)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
05 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 05 تیر (کد : 63490)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
04 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 04 تیر (کد : 63288)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
03 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 03 تیر (کد : 63146)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
01 تیر، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 01 تیر (کد : 63098)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
31 خرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 31 خرداد (کد : 62943)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
30 خرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 30 خرداد (کد : 62801)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
29 خرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 29 خرداد (کد : 62618)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
28 خرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 28 خرداد (کد : 62384)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
27 خرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 27 خرداد (کد : 62252)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
25 خرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 25 خرداد (کد : 62194)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
24 خرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 24 خرداد (کد : 62000)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
23 خرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 23 خرداد (کد : 61828)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
22 خرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 22 خرداد (کد : 61716)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
21 خرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 21 خرداد (کد : 61569)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
20 خرداد، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 20 خرداد (کد : 61421)

[ Album ] #فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
18 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 18 خرداد (کد : 61373)

#فولاد_کبیر——————————————-💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص)☎️تلفن تماس:021-58751🔗لینک سایت: www.sgkabir.com🔗لینک کانال تلگرام:https://t.me/sgkabirco🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان:https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751🌐 www.Sgkabir.com🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en 🔸https://foolad24.com/profile/9205

ورق گالوانیزه
17 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 17 خرداد (کد : 61195)

موجودی ورق شیروانی در مجموعه بصورت تصویر ضمیمه شده است.

×