چت

اعلام موجودی فولاد کبیر (مجیدخوش نجات) - 9205

ورق گالوانیزه
02 مرداد، 1403 15 ساعت پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 02 مرداد (کد : 124411)

02 مرداد 1403 📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ❌روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ✅دشتستان ، 0/78 ، 1250 ❌سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ❌سمنان ، 1 ، 1250 ❌هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) 💙کانال فولادکبیر 💙گروه فولادوساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق گالوانیزه
01 مرداد، 1403 2 روز پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 01 مرداد (کد : 124233)

01 مرداد 1403 📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ❌روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ✅دشتستان ، 0/78 ، 1250 ❌سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ❌سمنان ، 1 ، 1250 ❌هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) | 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولادوساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق گالوانیزه
31 تیر، 1403 3 روز پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 31 تیر (کد : 124050)

31 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ❌روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ✅دشتستان ، 0/78 ، 1250 ❌سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ❌سمنان ، 1 ، 1250 ❌هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) | 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولادوساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق گالوانیزه
30 تیر، 1403 4 روز پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 30 تیر (کد : 123841)

📆 30 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ❌روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ✅دشتستان ، 0/78 ، 1250 ❌سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ❌سمنان ، 1 ، 1250 ❌هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) | 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولادوساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق رنگی
28 تیر، 1403 6 روز پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 28 تیر (کد : 123723)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق گالوانیزه
28 تیر، 1403 6 روز پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 28 تیر (کد : 123722)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق گالوانیزه
27 تیر، 1403 7 روز پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 27 تیر (کد : 123668)

📆 27 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ❌روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ✅دشتستان ، 0/78 ، 1250 ❌سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ❌سمنان ، 1 ، 1250 ❌هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) 💙گروه فولادوساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق رنگی
24 تیر، 1403 1 هفته پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 24 تیر (کد : 123571)

📆 24 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های رنگی موجودی رنگ‌ها⬇️ ✅ مشکی ، چین ، 0/47 ، 1250 ✅ طوسی ، هفت‌الماس ، 0/48 ، 1250 ضخیم بار⬇️ ✅ آبی ، هفت‌الماس ، 0/60 ، 1250 ✅ سفید ، هفت‌الماس ، 0/60 ، 1250 ✅ آبی ، هفت‌الماس ، 0/70 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌ها‌ی‌رنگی (https://sgkabir.com/products/coloredsheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولاد و ساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق رنگی
21 تیر، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 21 تیر (کد : 123279)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق گالوانیزه
21 تیر، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 21 تیر (کد : 123278)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق گالوانیزه
20 تیر، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 20 تیر (کد : 123144)

🔠🔠🔠🔠🔠🟠🔠🔠🔠🔠🔠 📆 20 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ❌روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ✅دشتستان ، 0/78 ، 1250 ❌سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ✅سمنان ، 1 ، 1250 ❌هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام 💙کانال فولادکبیر 💙گروه فولاد و ساختمان 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق رنگی
19 تیر، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 19 تیر (کد : 123027)

🔠🔠🔠🅰️🔠🔣🔠🅰️🅱️🔠🔠 📆 19 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های رنگی موجودی رنگ‌ها⬇️ ✅ مشکی  ،  چین  ،  0/47  ،  1250 ✅ طوسی  ،  هفت‌الماس  ،  0/48  ،  1250 ضخیم بار⬇️ ✅ آبی  ،  هفت‌الماس  ،  0/60  ،  1250 ✅ سفید  ،  هفت‌الماس  ،  0/60  ،  1250 ✅ آبی  ،  هفت‌الماس  ،  0/70  ،  1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌ها‌ی‌رنگی (https://sgkabir.com/products/coloredsheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞  021-58751 📞  09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولاد و ساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق گالوانیزه
18 تیر، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 18 تیر (کد : 122885)

🔠🔠🔠🔠🔠🟠🔠🔠🔠🔠🔠 📆 18 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ❌روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ✅دشتستان ، 0/78 ، 1250 ❌سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ✅سمنان ، 1 ، 1250 ❌هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولاد و ساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق گالوانیزه
17 تیر، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 17 تیر (کد : 122715)

🔠🔠🔠🅰️🔠🔣🔠🅰️🅱️🔠🔠 📆 17 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های رنگی موجودی رنگ‌ها⬇️ ✅ مشکی  ،  چین  ،  0/47  ،  1250 ✅ طوسی  ،  هفت‌الماس  ،  0/48  ،  1250 ضخیم بار⬇️ ✅ آبی  ،  هفت‌الماس  ،  0/60  ،  1250 ✅ سفید  ،  هفت‌الماس  ،  0/60  ،  1250 ✅ آبی  ،  هفت‌الماس  ،  0/70  ،  1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌ها‌ی‌رنگی (https://sgkabir.com/products/coloredsheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞  021-58751 📞  09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولاد و ساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق گالوانیزه
16 تیر، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 16 تیر (کد : 122461)

📆 16 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ✅روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ✅دشتستان ، 0/78 ، 1250 ❌سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ✅سمنان ، 1 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولاد و ساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

تولیدات و مصنوعات فلزی
14 تیر، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 14 تیر (کد : 122324)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق رنگی
14 تیر، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 14 تیر (کد : 122323)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق گالوانیزه
14 تیر، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 14 تیر (کد : 122322)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق گالوانیزه
13 تیر، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 13 تیر (کد : 122256)

13 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ✅روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ✅دشتستان ، 0/78 ، 1250 ❌سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ✅سمنان ، 1 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولاد و ساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق رنگی
12 تیر، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 12 تیر (کد : 122177)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

تولیدات و مصنوعات فلزی
11 تیر، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 11 تیر (کد : 122097)

📆 11 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ✅روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/80 ، 1250 ❌سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ✅سمنان ، 1 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولاد و ساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق رنگی
10 تیر، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 10 تیر (کد : 121959)

🔠🔠🔠🅰️🔠🔣🔠🅰️🅱️🔠🔠 📆 10 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های رنگی موجودی رنگ‌ها⬇️ ✅ مشکی  ،  چین  ،  0/47  ،  1250 ✅ طوسی  ،  هفت‌الماس  ،  0/48  ،  1250 ضخیم بار⬇️ ✅ آبی  ،  هفت‌الماس  ،  0/60  ،  1250 ✅ سفید  ،  هفت‌الماس  ،  0/60  ،  1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌ها‌ی‌رنگی (https://sgkabir.com/products/coloredsheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞  021-58751 📞  09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولاد و ساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق گالوانیزه
09 تیر، 1403 4 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 09 تیر (کد : 121818)

09 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ✅روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/80 ، 1250 ❌سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ✅سمنان ، 1 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) 📞 021-58751 📞 09129234397 💬 اینستاگرام (https://instagram.com/sgkabirco?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==) 💙کانال فولادکبیر (https://t.me/sgkabirco) 💙گروه فولاد و ساختمان (https://t.me/kabirco1) 🧊 گروه متشکل از آهنفروشان، شرکت های ساختمانی، سازندگان خصوصی، پیمانکاران اجرایی

ورق گالوانیزه
07 تیر، 1403 4 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 07 تیر (کد : 121711)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق گالوانیزه
06 تیر، 1403 4 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 06 تیر (کد : 121593)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق رنگی
04 تیر، 1403 4 هفته پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 04 تیر (کد : 121430)

#فولاد_کبیر 🔤🔤🔤🔤🔤➖🔤🔤🔤🔤🔤 📆 04 تیر 1403 📢لیست موجودی ورق‌های رنگی موجودی رنگ‌ها⬇️ ✅ مشکی  ،  چین  ،  0/47  ،  1250 ✅ طوسی  ،  هفت‌الماس  ،  0/48  ،  1250 ضخیم بار⬇️ ✅ آبی  ،  هفت‌الماس  ،  0/60  ،  1250 ✅ سفید  ،  هفت‌الماس  ،  0/60  ،  1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌ها‌ی‌رنگی (https://sgkabir.com/products/coloredsheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق گالوانیزه
03 تیر، 1403 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 03 تیر (کد : 121279)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق گالوانیزه
02 تیر، 1403 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 02 تیر (کد : 121069)

#فولاد_کبیر 🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤🔤🔤 شادمان📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ✅روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/80 ، 1250 ✅سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ❌هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ✅سمنان ، 1 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق گرم (سیاه)
31 خرداد، 1403 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 31 خرداد (کد : 120973)

#فولاد_کبیر ——————————————- 💠شرکت فولادکبیر 📌(سهامی خاص) ✅انواع طرح سفال شيرواني ✅عرشه فولادي ✅طرح سینوسی ✅ذوزنقه ✅طرح شادولاین ✅شرکت فولادکبیر(سهامی خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

ورق گالوانیزه
30 خرداد، 1403 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 30 خرداد (کد : 120771)

#فولاد_کبیر 🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤🔤🔤 شادمان📢لیست موجودی ورق‌های گالوانیزه عرشه‌فولادی موجودی برندها⬇️ ✅روی‌اندود ، 0/48 ، 1000 ✅روی‌اندود ، 0/68 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/70 ، 1250 ✅سمنان ، 0/70 ، 1250 ❌فولادمبارکه ، 0/70 ، 1250 ✅روی‌اندود ، 0/78 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/80 ، 1250 ✅سمنان ، 0/80 ، 1250 ✅شهرکرد ، 0/80 ، 1250 ❌تاراز ، 0/80 ، 1250 ❌هفت‌الماس ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/80 ، 1250 ✅کاشان ، 0/90 ، 1250 ✅سمنان ، 0/90 ، 1250 ❌دشتستان ، 0/98 ، 1250 ✅تاراز ، 1 ، 1250 ✅کاشان ، 1 ، 1250 ❌روی‌اندود ، 1 ، 1250 ✅سمنان ، 1 ، 1250 ✅هفت‌الماس ، 1 ، 1250 ❌شهرکرد ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1 ، 1250 ✅فولادمبارکه ، 1/25 ، 1250 📌لینک قیمت به‌روز ورق‌های‌عرشه‌فولادی (https://sgkabir.com/products/metaldecksheet/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C) 🗣 شرکت فولادکبیر (سهامی‌خاص) #جهت_مشاهده_پروفایل_فولاد_کبیر👇🏻 🔸https://foolad24.com/profile/9205 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فولاد_کبیر👇🏻 https://foolad24.com/profile/9205/inventory ☎️تلفن تماس: 021-58751 🔗لینک سایت: www.sgkabir.com 🔗لینک کانال تلگرام: https://t.me/sgkabirco 🟥🔗لينك گروه فولادوساختمان: https://t.me/kabirco1 ٫ ☎️021-58751 🌐 www.Sgkabir.com 🆔 https://www.instagram.com/sgkabirco/?hl=en

×