چت

جهان آسین سپاهان

آقای سرمد

80%
جزئیات...

اعلام موجودی جهان آسین سپاهان (آقای سرمد) - 8858

تیرآهن
04 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 04 بهمن (کد : 14652)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1399 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 04 بهمن (کد : 14651)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

میلگرد
02 بهمن، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 02 بهمن (کد : 14604)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

تیرآهن
02 بهمن، 1399 4 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 02 بهمن (کد : 14603)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
02 بهمن، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 بهمن (کد : 14602)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
30 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 30 دی (کد : 14527)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

میلگرد
30 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 30 دی (کد : 14526)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

تیرآهن
30 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 30 دی (کد : 14525)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

میلگرد
25 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 25 دی (کد : 14451)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
25 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 دی (کد : 14450)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
24 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 24 دی (کد : 14442)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

میلگرد
24 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 24 دی (کد : 14441)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

میلگرد
23 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 23 دی (کد : 14393)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
23 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 23 دی (کد : 14392)

جهان آسین موجودی امروز را در فایل ارسالی مشاهده کنید ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

میلگرد
21 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 21 دی (کد : 14331)

جهان آسین موجودی میلگرد ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 دی (کد : 14330)

جهان آسین موجودی ورق گرم ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
20 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 دی (کد : 14279)

جهان آسین موجودی ورق گرم ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

میلگرد
20 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 20 دی (کد : 14278)

جهان آسین موجودی میلگرد ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

میلگرد
15 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 15 دی (کد : 14153)

جهان آسین موجودی میلگرد ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
15 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 15 دی (کد : 14152)

جهان آسین موجودی ورق گرم ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

میلگرد
14 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 14 دی (کد : 14100)

جهان آسین موجودی تیرآهن و میلگرد ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
14 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 14 دی (کد : 14099)

جهان آسین موجودی ورق گرم ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
13 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 13 دی (کد : 14031)

جهان آسین موجودی ورق گرم ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

تیرآهن
13 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 13 دی (کد : 14030)

جهان آسین موجودی تیرآهن و میلگرد ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

میلگرد
11 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 11 دی (کد : 13999)

جهان آسین موجودی تیرآهن و میلگرد ۰۹۱۳۰۰۰۰۱۶۲

ورق گرم (سیاه)
11 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 11 دی (کد : 13998)

جهان آسین موجودی ورق گرم 09130000162

میلگرد
04 دی، 1399 4 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 04 دی (کد : 13722)

میلگرد جهان فولاد سیرجان از سایز 12تا 28 به صورت تک سایز از درب کارخانه بارگیری میشود .

×