برنا امین اصفهان

اکبر امینی

72%
جزئیات...

اعلام موجودی برنا امین اصفهان (اکبر امینی) - 6762

میلگرد آجدار
09 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 09 آبان (کد : 30570)

شركت برنا امين اصفهان #ذوب آهن ميلگرد 12 موجود ميلگرد 14 موجود ميلگرد 16 موجود ميلگرد 18 موجود ميلگرد 20 موجود ميلگرد 22 موجود ميلگرد 25 موجود ميلگرد 28 ——— ميلگرد 32 ——— تير 14 موجود تير 16 موجود تير 18 موجود 🔸تخفيف با آدرس 🔸فروش با فاكتور رسمى ☎️ 031 35233321 031 35233323 09131157734 https://t.me/esfborna

میلگرد آجدار
27 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 27 مهر (کد : 29744)

شركت برنا امين اصفهان 1400/07/27 #ذوب آهن ميلگرد 12 ——— ميلگرد 14 موجود ميلگرد 16 موجود ميلگرد 18 موجود ميلگرد 20 موجود ميلگرد 22 موجود ميلگرد 25 ——— ميلگرد 28 ——— ميلگرد 32 ——— تير 14 موجود تير 16 موجود تير 18 موجود 🔸تخفيف با آدرس 🔸فروش با فاكتور رسمى ☎️ 031 35233321 031 35233323 09131157734

میلگرد آجدار
25 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 25 مهر (کد : 29529)

شركت برنا امين اصفهان 1400/07/25 #ذوب آهن ميلگرد 12 ——— ميلگرد 14 موجود ميلگرد 16 موجود ميلگرد 18 ——— ميلگرد 20 ——— ميلگرد 22 موجود ميلگرد 25 موجود ميلگرد 28 ——— ميلگرد 32 ——— تير 14 موجود تير 16 موجود تير 18 موجود 🔸تخفيف با آدرس 🔸فروش با فاكتور رسمى ☎️ 031 35233321 031 35233323 09131157734 https://t.me/esfborna

میلگرد آجدار
24 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 24 مهر (کد : 29416)

شركت برنا امين اصفهان 1400/07/24 #ذوب آهن ميلگرد 12 ——— ميلگرد 14 موجود ميلگرد 16 موجود ميلگرد 18 ——— ميلگرد 20 ——— ميلگرد 22 موجود ميلگرد 25 موجود ميلگرد 28 ——— ميلگرد 32 ——— تير 14 موجود تير 16 موجود تير 18 موجود 🔸تخفيف با آدرس 🔸فروش با فاكتور رسمى ☎️ 031 35233321 031 35233323 09131157734

میلگرد آجدار
17 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 17 مهر (کد : 28882)

#ذوب آهن ميلگرد 12 ——— ميلگرد 14 موجود ميلگرد 16 موجود ميلگرد 18 موجود ميلگرد 20 موجود ميلگرد 22 موجود ميلگرد 25 موجود ميلگرد 28 ——— ميلگرد 32 ——— تير 14 موجود تير 16 موجود تير 18 موجود 🔸تخفيف با آدرس 🔸فروش با فاكتور رسمى ☎️ 031 35233321 031 35233323 09131157734

میلگرد آجدار
14 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 14 شهریور (کد : 26503)

1400/06/14 #ذوب آهن ميلگرد 12 ——— ميلگرد 14 ——— ميلگرد 16 ——— ميلگرد 18 موجود ميلگرد 20 موجود ميلگرد 22 موجود ميلگرد 25 موجود ميلگرد 28 ——— ميلگرد 32 ——— تير 14 موجود تير 16 موجود تير 18 موجود 🔸تخفيف با آدرس 🔸فروش با فاكتور رسمى ☎️ 031 35233321 031 35233323 https://t.me/esfborna

میلگرد آجدار
09 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 09 شهریور (کد : 26052)

1400/06/09 #ذوب آهن ميلگرد 12 ——— ميلگرد 14 ——— ميلگرد 16 ——— ميلگرد 18 موجود ميلگرد 20 موجود ميلگرد 22 موجود ميلگرد 25 موجود ميلگرد 28 ——— ميلگرد 32 ——— تير 14 موجود تير 16 موجود تير 18 موجود 🔸تخفيف با آدرس 🔸فروش با فاكتور رسمى ☎️ 031 35233321 031 35233323

تیرآهن (IPE)
07 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 07 شهریور (کد : 25666)

1400/06/07 #ذوب آهن ميلگرد 12 ——— ميلگرد 14 ——— ميلگرد 16 ——— ميلگرد 18 موجود ميلگرد 20 موجود ميلگرد 22 ——— ميلگرد 25 موجود ميلگرد 28 ——— ميلگرد 32 ——— تير 14 موجود تير 16 موجود تير 18 موجود تيراهن٢٠و٢٧و٣٠ شاخه ذوب موجود ميباشد 🔸تخفيف با آدرس 🔸فروش با فاكتور رسمى ☎️ 031 35233321 031 35233323

میلگرد آجدار
03 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 03 شهریور (کد : 25269)

1400/06/03 #ذوب آهن ميلگرد 12 ——— ميلگرد 14 ——— ميلگرد 16 موجود ميلگرد 18 موجود ميلگرد 20 موجود ميلگرد 22 ——— ميلگرد 25 ——— ميلگرد 28 ——— ميلگرد 32 ——— تير 14 موجود تير 16 موجود تير 18 موجود 🔸تخفيف با آدرس 🔸فروش با فاكتور رسمى ☎️ 031 35233321 031 35233323 https://t.me/esfborna

میلگرد آجدار
01 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 01 شهریور (کد : 25084)

1400/05/31 #ذوب آهن ميلگرد 12 ——— ميلگرد 14 ——— ميلگرد 16 موجود ميلگرد 18 موجود ميلگرد 20 موجود ميلگرد 22 ——— ميلگرد 25 ——— ميلگرد 28 ——— ميلگرد 32 ——— تير 14 موجود تير 16 موجود تير 18 موجود 🔸تخفيف با آدرس 🔸فروش با فاكتور رسمى ☎️ 031 35233321 031 35233323 https://t.me/esfborna

تیرآهن (IPE)
31 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 31 مرداد (کد : 24923)

تيراهن٢٠و٢٧و٣٠ شاخه ذوب موجود ميباشد

میلگرد آجدار
31 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 31 مرداد (کد : 24921)

1400/05/31 #ذوب آهن ميلگرد 12 ——— ميلگرد 14 ——— ميلگرد 16 موجود ميلگرد 18 موجود ميلگرد 20 موجود ميلگرد 22 ——— ميلگرد 25 ——— ميلگرد 28 ——— ميلگرد 32 ——— تير 14 موجود تير 16 موجود تير 18 موجود 🔸تخفيف با آدرس 🔸فروش با فاكتور رسمى ☎️ 031 35233321 031 35233323 https://t.me/esfborna

تیرآهن (IPE)
06 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن 06 آذر (کد : 12806)

برنا امین اصفهان موجودی تیر 14 تیر 16 تیر 18 جهت اطلاع از قیمتها تماس بگیرید ۰۳۱۳۵۲۳۳۳۲۳ ۰۶ آذر، ۱۳۹۹

×