نام :

حسین کریم زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-6728

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فعال مسکن ساز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ساختمان ساز

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید