چت

آني بار (مقدم) - 6530

نام شرکت :

آني بار

نام مدیر عامل :

مقدم

کد کاربری :

f24-6530

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02157669
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

30

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

باربري سنگين در تمام نقاط كشور

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران جاده خاوران

توضیحات :

ساعات کاری : 17 - 8 شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×