حمل و نقل صالحی (صالحی) - 6515

حمل و نقل صالحی

صالحی

49%
جزئیات...
نام شرکت :

حمل و نقل صالحی

نام مدیر عامل :

صالحی

کد کاربری :

f24-6515

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل و نقل نقل مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×