چت

سریع صفاهان (آقای محبی) - 6500

نام شرکت :

سریع صفاهان

نام مدیر عامل :

آقای محبی

کد کاربری :

f24-6500

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03133863790 ، 03133872838
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل و نقل مقاطع فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×