شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس (مسعود اديب) - 6488

شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس

مسعود اديب

42%
جزئیات...
نام شرکت :

شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس

نام مدیر عامل :

مسعود اديب

کد کاربری :

f24-6488

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 031-33873731
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×