چت

حمل حافظ- حمل بنفشه (مهدی نقدی) - 6487

حمل حافظ- حمل بنفشه

مهدی نقدی

42%
جزئیات...
نام شرکت :

حمل حافظ- حمل بنفشه

نام مدیر عامل :

مهدی نقدی

کد کاربری :

f24-6487

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×