توکا (منوچهر هادی) - 6485

توکا

منوچهر هادی

42%
جزئیات...
نام شرکت :

توکا

نام مدیر عامل :

منوچهر هادی

کد کاربری :

f24-6485

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×