تقدم بار (مسعود بهرامی ) - 6484

تقدم بار

مسعود بهرامی

49%
جزئیات...
نام شرکت :

تقدم بار

نام مدیر عامل :

مسعود بهرامی

کد کاربری :

f24-6484

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

حمل و نقل و باربری

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×