چت

بهبران (اقای فصحی) - 6477

نام شرکت :

بهبران

نام مدیر عامل :

اقای فصحی

کد کاربری :

f24-6477

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03133863456 ، 03133863457
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×